შინაური მიმოხილვა – ნიკო ავალიშვილი (1844-1929)

შინაური მიმოხილვა

I «ჩვენი საზოგადოება». – საზოგადოებრივი ცხოვრება და საქმეები.

– რა გრძნობებით და საბუთებით ხელმძღვანელობენ ჩვენში საზოგადო საქმეების წარმოებაში. საზოგადოებრივი ცხოვრება, საზოგადო საქმე, საზოგადო საჭიროება და სარგებლობა!.. რა ლამაზი სიტყვებია! ეს სიტყვები ისე ხშირად გესმის შენ, ჩემო მკითხველო, რომ მგონია, ისე ხშირად პურსაც არ სჭამ ხოლმე. იქნება არც შენ გეხმაროს იშვიათად ეს სიტყვები შენს მეგობრებსა და ნაცნობებში, როდესაც კი შენს თავმოყვარეობას შთაუგონებია შენთვის რიგიან და ამ დროების კაცად გამოჩენა. ან კი რა საკვირველია? განა არ ვიცი, რომ ჩვენ ცხოვრებაში უფრო მომეტებული ყურადღება გვაქვს მიპყრობილი ჩვენი ცხოვრების გარეგნობაზედ და მაშ, რაღა თქმა უნდა, რომ სადაც თავის გამოჩენა დაგვჭირდება, იქ ყველა გვარ ლამაზ სიტყვას ვიხმარებთ… საზოგადო საქმეს დახმარება უნდა, საზოგადო საჭიროებას – დაკმაყოფილება, საზოგადო სარგებლობას – მიღწევა – ვღაღადებთ დღე-მუდამ და ისე გავარჯიშებული გვაქს ეს სიტყვები, რომ მსმენელს ეგონება, თითქოს ჩვენი დროის ერთი წამიც არა გვაქვს მომცდარი სხვა რამე კერძოობითს და ან ამგვარ უკადრისს საქმეზე. მაგრამ სად არის ეს დახმარება, დაკმაყოფილება, მიღწევა საზოგადო საქმისა, რომელზედაც ასე დაუღალავად და თითქმის დაკმაყოფილებულის აღტაცებით ვარწმუნებთ ყველა ჩვენ გულ-მარტივ მსმენელს, იმ დაჯერებით, თითქოს მართლა და ჩვენს ცხოვრებაში საზოგადოობრივი ცხოვრების მსგავსება მაინც იყოს, ან კიდევ ყველა ჩვენგანი ამ საზოგადოობრივი ცხოვრებისა დიდი მომქმედი და მომხრე იყოს!… მაგრამ მანამ ჩვენში საზოგადოების მყოფობაზედ ვიტყოდე რასმე, ჯერ განვმარტავ, თუ ნებას მომცემ, ჩემო მკითხველო, რას ეწოდება საზოგადოება. – თვითონ სიტყვა ცხადად ჰხატავს თვის მნიშვნელობას: საზოგადო, ესე იგი საერთო, ყველას კუთვნილი….

ვრცელის აზრით, საზოგადოება არის მრავალთ პირთ კრება, რომელნიც ერთ გვარ გარემოებაში სცხოვრობენ და ერთ ნაირ ბუნებითს, ზნეობითს და ნივთიერებითს გავლენის ქვეშ არიან. ამ გვარ საზოგადოების წევრებად იგულისხმებიან ყველანი, ვინც კი ერთ ქვეყანაში სცხოვრებენ და ერთნაირი, ან თითქმის ერთნაირი, ჩვეულებისა და ხასიათისანი არიან. მაგრამ ეს არის გარეგანი სახე ვრცელის აზრით წოდებული საზოგადოებისა, და ამ გარეგან სახეს, მარტოდ აღებულს, ცხოვრებაში არაფერი მნიშვნელობა არა აქვს იმისგარდა, რომ გაფანტულად, ველურად ცხოვრების მაგიერად – ერთად არიან შეჯგუფებულნი და რაიმე მსგავსება აქვსთ მოქალაქოობრივი ცხოვრებისა. შინაგანი არსი და მნიშვნელობა ამ გვარი საზოგადოებისა ის არის, რომ ყველა, ან თითქმის ყველა წევრი ამ საზოგადოებისა თავის თავს ვალად ჰრაცხავს, რომ ემსახუროს, ზნეობითის, გონებითის, გინდ ნივთიერებითის დახმარებით, ერთს დედა-აზრს –ჭეშმარიტებას, ანუ საყოველთავო, საზოგადო ცხოვრების გაადვილებას და ზნეობის გაუმჯობესობას…

ამ გვარი საზოგადოობრივი ცხოვრების მქონე ხალხში თითქოს თავის თავად ფუძნდებიან საზოგადოს ხარჯით საზოგადო დაწესებულებები: ბანკები, პურის მაგაზიები, სასწავლებლები, თეატრები, საზოგადო საკითხავები, მაწარმოებელთ და მომხმარებელთ საზოგადოებები, კეთდება გზები, ხიდები, საზოგადო ხარჯით იგზავნებიან ნიჭიერი ყმაწვილები სხვა-და-სხვა მაღალ სასწავლებლებში და ყველა ნიჭს ეძლევა თავის შესაფერი გზა, გამოიცემიან და ვრცელდებიან სხვა-და-სხვა სასარგებლო წიგნები და სალიტერატურო გამოცემაები, და სხვა და სხვა…

ჩვენი ცხოვრება, ჩემო კეთილო მკითხველო, ამ ზევით ნათქვამის გვარს ვერაფერს ვერ წარმოგვიდგენს. ჩვენში აჩრდილი თუა, თორემ ნამდვილი საზოგადოობრივი  ცხოვრება კი სრულებით არ-არის. ჩვენ ვცხოვრებთ ან თითოობით ანუ გროვებად, ბინადარ ობა-ობად, თუ შეიძლება ასე ვსთქვათ. რომ კარგად დავაცქერდეთ ჩვენს ცხოვრებას, უფრო ერთ შემთხვევაში იმისთანა პირებს შევხვდებით, რომელთაც საკუთარი არსების მეტი არავინ არაფრად მიაჩნიათ… თუ მე არ ვიქნები, ქვა-ქვაზედაც ნუ ყოფილაო. ამ სიტყვების მიმდევარი პირები თავიანთ თავის მეტს ვერავის ჰხედვენ ქვეყანაზედ…

ამ გვარ წევრებს გარდა ჩვენს ცხოვრებაში ვხედავთ რამდენსამე კაცს ან სახლობას, დამეგობრებულს ან ნათესაობით დაახლოვებულს, რომელნიც ერთმანეთში სცხოვრებენ და თავიანთ «წუთის სოფლის» ცხოვრებას «ტკბილად» ატარებენ. ესენი, თუ შემთხვევა ექნებათ და ქეიფზედაც იქნებიან, ეხმარებიან ერთმანეთს… ხან და-ხან სადილ-ვახშმად ან ლოტოზედ მიიწვევენ ერთმანეთს და ლხინს-მასპინძლობას გაუწევენ, ხოლო შემთხვევის ჟამს მცბიერობით და ცარიელი სიტყვებით ისეთს თანაგრძნობას აღმოუჩენენ, რომ სამმა კაცმა ყური უგდოს, ეგონება, ეს ხალხი ერთის სულისა და ერთის ხორცისაგან არიანო.

ერთის სიტყვით, ჩვენ ცხოვრებაში ვხედავთ, რომ რამდენიმე კაცი ან სახლობა ერთად სჭამენ, ჰსმენ, ცეკვა ტანცაობენ, ლოტოს ან ქაღალდს თამაშობენ, ჭორაობენ – განურჩევლად ქალებიც და კაცებიც – და ამასთან ერთმანეთს ქებას შეასხმენ, ხოლო სხვას, ვინც კი იმათი ჭკვისა და წრისა არ არის, – ყველას აძაგებენ და ჰგმობენ, აი, ჩემო მკითხველო, სწორედ ამ ცხოვრებას ეძახიან ჩვენში საზოგადოობრივს ცხოვრებას, საზოგადო სარგებლობისადმი ლტოლვას და სხვა ამისთანა მშვენიერ სიტყვებს…

აბა, ახლა გადავხედოთ ამ საზოგადო სასარგებლო საქმეებს, – როგორ ეკიდებიან ჩვენში. შეძლებული იძახის: მე ფულის სესხება არ მომინდება და იმათ იზრუნონ, ვისაც ფულის სესხება დასჭირდებაო, ხოლო ამ უკანასკნელებს, შეუძლებლობისა გამო, არაფერი აქვსთ, რომ ბანკი შეადგინონ და – მაშასადამე, საზოგადოდ შედგენილი ბანკი არა გვაქვს, ერთი იძახის, ჩემი შვილისთვის მე თითონ ვიზრუნავო; ზოგი ამბობს, – როგორც მამა- პაპას უცხოვრია, ჩემმა შვილმაც ისე იცხოვროსო – სწავლა რა საჭირო არისო. მესამე საბუთიანობს: მე ერთი შვილი მყავს გასაზრდელი და იმდენს რათ მივცემ, რამდენსაც ორისა და სამის პატრონი აძლევსო, და ზოგიც კიდევ იმას ამბობს, – მე შვილი არა მყავს და სხვის შვილის გასაზრდელად მე რათ მივცემო ფულს, – და ყველა ამ საბუთების შედეგი ის არის, რომ ჩვენ საზოგადო სახალხო შკოლები არა გვაქვს და რაც გვაქვს, ისიც – უხეიროები. ზოგი იძახის მე წელიწადში ერთხელ ძლივს მომიხდება სადმე წასვლა და ვინც ხშირად დადის – გზების გაკეთებაზედაც იმან იზრუნოსო, – და ამის გამო რიგიანი გზები და ბოგირები არა გვაქვს. ზოგი იძახის მამაპაპას თუ არ უვლია ქართულ თეატრში, მე ვიცი, ვერ უცხოვრია, და ზოგი კიდევ… რომ ჩვენი მწიგნობრობა და სიტყვიერება კიბორჩხალური ნაბიჯით მოძრაობს. ზოგი კიდევ იმას საბუთიანობს, რომ მე «თერგდალეულებისა» და «წვეროსნებისა» არა მწამსო, იმათი «მაწარმოებელთ და მომხმარებელთ საზოგადოებისა» არა-ვიცირაო, ღვინო და პური მქონდეს გასასყიდი, თორემ, ადვილად მტერი მოგიკვდეს, ადვილად მე ის გავყიდო: მოვა ავეტიქა, ან ფარემუზა და იმას ხელ-და-ხელ მივყიდი, კიდევაც თუ დამჭირდა – სესხადაც გამოვართმევ; თუნდ ნახევარ ფასიც მომცეს საქონელში, ან თუმანზედ ათი შაური სარგებელი გამომართოს, მაინც იმისი მირჩევნია, ამიტომ რომ ნაღდია – და ხელსაც გავიმართავ ხოლმე, – და ზედაც დაართავს ანდაზას: არ გაგიგონიათ, შვილოსა, დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამსაო; – და ყველა ამ ანდაზას და საბუთების შედეგიც ის არის, რომ ჩვენ არა ვითარი «მაწარმოებელთ და მომხმარებელთ საზოგადოებაები» არა გვაქვს, რის გამოც ძალიან ხშირად მოხდება ხოლმე, რომ ჩვენი მაწარმოებლები კვერცხში ქათამს აძლევენ და თავიანთ ნაწარმოებაებს ჩარჩ კარაპეტას ან ფარემუზაზედ ნახევარ ფასად ჰყიდიან… ამ ნათქვამიდგან, ჩემო გულმშვიდო და შენის მოთმინებით სულის მომპოვებელო მკითხველო, აშკარად დაინახავდი, რომ ჩვენში საზოგადოობრივი ნიშანიც არ არის, რომ ჩვენ ყველანი თითქმის საკუთარი დღიური ცხოვრებითა ვცხოვრებთ, არა გვაქვს მომავალი ცხოვრებისათვის ზრუნვა, არა გვაქვს ერთმანერთის დაკითხვა და დახმარება ცხოვრებაში, რაც საკუთრად მე არა მჭირდება, იმისთვის თავს არ ვიხეთქავ თუნდა ათას ჩემისთანას სჭირდებოდეს, «დღევანდელი კვერცხი ხვალინდელ ქათამს გვირჩევნია» და ამიტომაც ჩვენი ცხოვრების შედეგი ის არის, რომ არა გვაქვს არც ერთი საზოგადო დაწესებულებაები… არც ერთი გროში არ გვემეტება საზოგადო საქმის დახმარებისათვის, ან როგორც მომეტებული ჩვენგანი ამბობს – «სხვისთვის», თუმცა ნამდვილად რომ ვსაჯოდ, სხვისთვის არავინ არაფერს არ აძლევს, არამედ ყოველთვის – თავისთვის, იმ საბუთის ძალით, რომ თვითვეულის კეთილდღეობა შეადგენს საზოგადო კეთილდღეობას და თვითვეულის უბედურება – საზოგადო უბედურებას… ამ ნათქვამებზედ ძალიან ბევრი არ დამეთანხმება და ამ უთანხმოების საბუთათაც წარმომიდგენს იმ ჩვენი ცხოვრების მოვლინებაებს, რომელნიც თითქოს უნდა ითვლებოდნენ საზოგადოობნრივი ცხოვრების შედეგად, სახელდობრ: სასოფლო შკოლები და პურის მაგაზიები, თავად-აზნაურთ ბანკი (რომლის შედგენაზედაც დიდი ხანია, რაც ლაპარაკობენ); ექვსი ქართული დრო-გამოშვებითი გამოცემა და კიდევ წელიწადში ერთი-ორი წიგნის დაბეჭდვა; ქართული თეატრი, რომელიც ამ უკანასკნელ ერთ წელიწადში სწორედ თერთმეტჯერ წარმოდგენილა; კახეთის მებატონეთ ღვინის ვაჭრობის ამხანაგობაები (კამპანიები) და ახლა მომხმარებელთ და მაწარმოებელთ საზოგადოება, რომელიც ეხლა აპირობს შედგენას? – რას ამბობ, მეუბნები მკითხველო, ეს რა არის, თუ არ ჩვენი საზოგადოობრივი ცხოვრება>! საზოგადო საქმის დახმარება?

მართალია, მკითხველო, ეს ყველა ჩამოთვლილი – საზოგადოობრივი ცხოვრების ნაწარმოებსა ჰგავს და მხოლოდ ჰგავს; მაგრამ კარგად რომ გამოვიკვლიოთ ეს საქმეები, ცხადად დავინახავთ, რომ ამ საქმეებშიაც საზოგადო დახმარება ან სულ არ-არის და ან ძალიან სუსტია…

ამაზედ უკეთეს მდგომარეობაში არც ქართული ლიტერატურაა და არც ქართული თეატრი. ეს საქმეებიც თითო მუჭა ხალხის თავგამოდებული შრომითა და ცდით სწარმოებს და საზოგადო დახმარება თითქმის სრულებით არა აქვს.

ამის დამამტკიცებელი საბუთიც ის არის, რომ სალიტერატურო ასპარეზზედ თითქმის ყველა მუქთად შრომობს და ზოგი კი თავის ჯიბიდგანაც ახმარებს რასმე ღონეს სალიტერატურო გამოცემაების წარმოებისათვის. ქართული თეატრის მცირედობაც და საზოგადოების დაუხმარებლობაც აშკარაა. აბა, როგორ შეიძლება კაცმა დაიკვეხოს ისეთ თეატრზედ, რომელიც წელიწადში ორჯერ-სამჯერ მოხდება ხან აქ, ხან იქ, ისიც ზოგჯერ ზარალით. არც ბანკია ჯერ სათქმელი, რადგან თითქმის ხუთი წელიწადია ლაპარაკია და დაბოლოება კი ჯერ არ სად არის. ერთის სიტყვით, ჩვენში ყველა საქმე, რომელთაც საზოგადოებრივი ცხოვრების სახე აძევს, ყველა ეს საქმეები კეთდებიან არა მთელი საზოგადოებისაგან, არამედ თითო მუჭა ხალხისაგან, რომელთ ღონე არა ჰყოფნის მათ წარმატებით წარმოებას და ამის გამო ბევრი მათგანი ან უხეიროდ ღონღიალებს და ან დასაწყისშივე ისპობა. რადგან ყველა საქმეს მშრომელი უნდა და მშრომელს – შრომის ჯილდო, ამის გამო, რაც უნდა საქმე ავიღოთ, ღონის ძიებას ითხოვს, რომ თვისი წარმოებისათვის მშრომელი მიიზიდოს.

ჩვენში არც ერთს, ასე ვსთქვათ, საზოგადო საქმეს არა აქვს ამ გვარი გარემოება, რადგან თითო მუჭა მკეთებლების ღონის-ძიებით კეთდება. ყველა ამ გვარ საქმეს უნდა დახმარება მთელი საზოგადოებისა და უფრო უმეტესად შეძლებული საზოგადოებისა…

მაგრამ ისიც კი შესანიშნავია, თუ ჩვენში როგორ ეხებიან საზოგადო საქმეებს და მის დახმარებაში რა მიმართულებითა და გაგებით ხელმძღვანელობენ რამე საზოგადო საქმის წარმოებაზედ, რომ დაელაპარაკოთ ვისმე და დახმარება სთხოვოთ, უეჭველია, ყველაზედ უპირველესად იმას გკითხავენ, თუ ვინ ურევია იმ საქმეში. ეს კითხვა, რასაკვირველია, კანონიერია… ისინი დარწმუნებულნი არიან, – თუმცა ეს დარწმუნება არაფერ რიგიან საბუთზედ არა აქვსთ დამყარებული, – რომ საქმეს კარგად გააკეთებენ და სათაკილოც არ არის იმ საქმეში მონაწილეობის მიღება; გარნა თუ მეორე ხარისხის ხალხის ხელშია საქმე, რაც უნდა კარგი გამკეთებელნიც იყვნენ საქმისა, მაინც ყოვლად დარწმუნებულნი არიან, რომ საქმეს ვერ აღასრულებენ და არც მონაწილეობის მიღება ღირს იმათში. ამ გვარ გარემოებაებს შემდეგ, რაღა თქმა უნდა, რომ ჩვენში ბევრი სასარგებლო საქმე დაბრკოლდება… ეს გარეგანი განსხვავების მიხედულობა და მიმდევარობა ისე გამჯდარია ჩვენს ცხოვრებაში, რომ ყველანი თვალ დახუჭვილები ემონებიან ამას…

კუხელი.

დაიბეჭდა ჟურნალ «მნათობში», 1871 წელს №1.

რუსული კომუნიზმი და საქართველოს დემოკრატია – ნოე რამიშვილი

Noeramishvilipic

ორ წელზე მეტი, რაც რუსეთის კომუნიზმი ხმლითა და მახვილით შემოიჭრა საქართველოში და დაამხო დემოკრატიული რესპუბლიკა. რუსეთის კომუნიზმის ხიშტი საქართველოს დემოკრატიას დაუპირსპირდა.

რა არის დემოკრატია?

რას წარმოადგენს კომუნიზმი?

დემოკრატია ხალხის ბატონოაა. თავისუფალი და საყოველთაო არჩევნებით ხალხი თავის ბედს თვითვე სჭრის და ქვეყანას თავის გემოზე და თავის ინტერესების მიხედვით განაგებს. დემოკრატიული სახელმწიფოში ქვეყნის უზენაესი ძალა თვით ხალხია, მისი ნება და სურვილი განვითარების საფუძველია, მისი გონება და გამჭრიახობა ქვეყნის საჭეა. შეცდომისგან არ არის უზრუნველყოფილი არც ერთი ადამიანი, არც რომელიმე კლასი ან მთელი საზოგადოება. მაგრამ დემოკრატიის ბატონობის ხანაში ყველა სარგებლობს თავისუფალი ასპარეზით, თავისუფალი სიტყვით და მწერლობით. აქ ერთი ადამიანისა, ჯგუფისა, ან კლასის აზრი და ინტერესი ეჯახება მეორეს, ჩაღდება ბრძოლა სოციალ-პოლიტიკურ ასპარეზზე და იდეოლოგიურ სფეროში და ასე იბადება ჭეშმარიტება და იჭედება ბრძოლის იარაღი და მეთოდი. დემოკრატია შეუჩერებელი განვითარების ასპარებია, ის ნივთიერი პროგრესისაკენ მიაქანებს კაცობრიობას. აქ ვითარდება წარმოება, მეცნიერება, ხელოვნება. მოკლეთ, დემოკრატია საუკეთესო ნიადაგია მატერიალური და სულიერი კულტურის ასაყვავებლათ.

და აი ეს წყობილება ჩვენში დაანგრია რუსულმა ხიშტმა, მან მოსპო საქართველოს დამოუკიდებლობა, გაანადგურა დემოკრატია და რუსული კომუნიზმის დროშა ამართა.

რა არის კომუნიზმი?

მას კ. მარქსის მოძღვრებასთან საერთო არაფერი აქვს. კ. მარქსმა მუშათა განთავისუფლება მუშათა საქმეთ გამოაცხადა. კაპიტალიზმის დამხობა მუშათა თვით მოქმედებით – ასეთია მეცნიერული სოციალიზმის მოძღვრება. ამიტომაც იყო მარქსი და მისი მიმდევრები მუდამ ხელს უწყობდნენ დემოკრატიულ რევოლუციებს, ებრძოდნენ დესპოტურ მთავრობებს და დემოკრატიული რეჟიმის დამყარებას ესარჩლებოდნენ. სოციალიზმი მუშათა კლასის საქმეა, ხოლო უკანასკნელი ვითარდება, ძალღონეს იკრეფს და სახელმწიფო საქმეების გაძღოლას და წარმოების მოწესრიგებას დემოკრატიულ სახელმწიფოს ფარგლებში ეჩვევა. დემოკრატია სოციალიზმისთვის იგივეა, რაც თევზისთვის წყალი. და აი სოციალიზმის ეს ძირითადი დებულება რუსულმა კომუნიზმა უარყო და მით ევროპის მუშათა მოძრაობასთან ყოველივე კავშირი გაწყვიტა.

ჯერ კიდევ ოცი წლის წინეთ რუსეთის კომუნიზმის მეთაურმა ლენინმა გამოაცხადა, რომ “მუშათა კლასი სტიქიურათ ბურჟუაზიულ იდეოლოგიას ემორჩილებაო.” ლენინმა მუშათა თვით მოქმედება ბურჟუაზიის წისქვილის აბრუნება მონათლა და მას აშკარა ომი გამოუცხადა. არა მუშათა კლასი, არამედ რჩეულ რევოლუციონერთა ჯგუფი – აი ვინ უნდა იკისროს მუშათა კლასის ხსნა, მაგრამ თუ ხალხი ბრიყვია, თუ ის ბურჟუაზიის მაჩანჩალაა, ცხადია მას შეუძლია თავისი საქმეების თვითვე გაძღოლა. ასეთ პირობებში წარმოიშვა იდეა კომუნისტური პარტიის დიქტატურისა.

დიქტატურა ბატონობას ნიშნავს. დიქტატორი ქვეყნის გამგეა მისი სვე-ბედის გადამჭრელია. შეიძლება ბატონი იყოს ერთი პირი. ასეთი იყვნენ ფარაონები ეგვიპტეში, ბოგდიხანები ჩინეთში, შაჰები სპარსეტშუ, სულთნები ოსმალეთში. ეს ძველი ხანის საქმეა და წარმოების ე.წ. აზიურ საფეხურს ახასიათებს. აქ ბატონობს ერთი პირი და მისი მორჩილი ბიუროკრატია, ხოლო ხალხი მოკლებულია პოლიტიკურ და მოქალაქეობრის უფლებებს. მეფე განაგებს, ხოლო ხალხი მორჩილებს. ეს ხალხის სრული დატუქსვის ხანაა. მაგრამ ეს წყობილება ძლიერი იყო მით, რომ ქვეყნის ბატონი წარმოებას აწესრიგებდა და ეკონომიკურ განვითარებას ეხმარებოდა.

ნორმალურათ სახელმწიფოს სათავეში რომელიმე კლასი დგას. ასეთი იყვნენ ბატონები ფეოდალურ ხანაში და ასეთია ბურჟუაზია თანამედროვე საზოგადოებაში. ბურჟუაზიული კლასი ბატონობს სახელმწიფოში და ამიტომ ხშირათ ლაპარაკობენ ბურუაზიის დიქტატურაზე. მაგრამ არსებითად განსხვავდება ფარაონების და ბოგდიხანების ბატონობისგან. ბურჟუაზიულ საზოგადოებას პოლიტიკაში ახასიათებს დემოკრატიული საარჩევნო უფლება და პრესის, სიტყვისა და კრების თავისუფლება. თქვენ შეგიძლიათ იბატონოთ მხოლოდ ხალხის არჩევით და მისი ნება-სურვილის თანახმათ. მართალია ბურჟუაზია ძლიერია ფულით და გავლენით, მაგრამ მუშათა კლასი ცნობიერდება, დღითი დღე ძლიერდება და ირაზმება. დემოკრატია მისი ზრდის აუცილებელი პირობა და ასპარეზია.

ახლა ვიკითხოთ: რას წარმოადგენს ამ მხრივ რუსული კომუნიზმი?

მას არ შეუძლია დაეყრდნოს მუშათა კლასს და მისი დიქტატურა განახორციელოს. აკი მუშათა კლასი “ბურჟუაზიულ იდეოლოგიას ემორჩილება” და მისი მაჩანჩალაა. და აი რუსულმა ბოლშევიზმმა კომუნისტური პარტიის დიქტატურა წამოაყენა, მუშათა კლასი და მშრომელი გლეხკაცობა ამ მიზნისთვის უბრალო მასალაა და კომუნისტთა ექსპერიმენტის ობიექტია. თუ სადმე მუშათა კლასმა გაიზიარა კომუნისტური იდეოლოგია, ხომ კარგი, არა და ის ძალით უნდა მოაჭკვიანონ “ხმლითა და მახვილით.”

და აი მუშათა კლასის და მთელი ხალხის დასამორჩილებლათ იკრძალება თავისუფალი სიტყვა, თავისუფალი მწერლობა, თავისუფალი კრება და იდევნება ყოველივე აზრი გარდა კომუნისტური იდეოლოგიისა. მართალია კომუნიზმმა წამოაყენა ე.წ. საბჭოთა სისტემა, რომლის ძალით ქვეყნის სათავეში მუშათა და გლეხთა საბჭოები დგებიან, მაგრამ ეს გულუბრყვილოთა მოსატყუებელი საკენკია. დანამდვილებით არ არსებობს არავითარი არჩევნები, არამედ მოხელეთა ზევიდან დანიშვნა. პირველ ყოვლისა საარჩევნო უფლება არ არის საყოველთაო და რაც უმთავრესია ის არ არის საიდუმლო. ეს ცოტაა. კანდიდატების წამოყენების უფლება მხოლოდ მთავრობის პარტიას ეძლევა. და აი მთელი ქვეყანა, სადაც კომუნისტები ბატონობენ, მოკლებულია თავისუფალ გაზეთს და მწერლობას, მოკლებულია თავისუფალ აზრს, თავისუფალ მოქმედებას და შეუძლია მხოლოდ მოიწონოს მთავრობის საქმიანობა და ხმა მიცეს მის აგენტებს.

ეს არის დიქტატურა არა მუშათა კლასისა, არამედ საბჭოთა მოხელეთა და ყაჩაღებისა მუშათა კლასზე. მსგავსი დესპოტია აზიის ქვეყნებსაც არ მოსწრებია.

კიდევ უარესი. ჩვენ ვსთქვით, რომ ბოლშევიზმი კომუნისტური პარტიის დიქტატურაა. ეს მართალია იმ შესწორებით, რომ თვით კომუნისტურ პარტიაში სულ რამოდენიმე პირი ბატონობს. წინეთ ყველაფერი ლენინის სურვილისამებრ წყდებოდა, ეხლა კი, როცა ლენინი ფაქტიურათ ლეშია, ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიურო ბატონობს, სტოლიპინის ხანაში, როცა წარმოიშვა ეგრეთ წოდებული “ოტზოვიზმი” ე.ი. შედგა ბოგდანოვის მეთაურობით ჯგუფი, რომელმაც მოითხოვა სახელმწიფო დუმიდან სოციალდემოკრატ – დეპუტატების გაწვევა, ლენინმა ბოგდანოვი და სხვები პარტიიდან გააძევა, ყრილობის მოუწვევლაღ და პარტიის შეუკითხავათ. როცა საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცეკამ არ მოიწონა ამიერ-კავკასიის ფედერაციის შექმნა და ამ ფედერაციაში საქართველოს სრული გათქვეფა, პოლიტბიურომ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცეკა გადააყენა და მისი წევრები დასაჯა, თვით კომუნისტები ვალდებულნი არიან აასრულონ რუსეთის პარტიის ცეკას ბრძანება. პოლიტიკური პარტია ერთ მოაზროვნეღა თავისუფალი კავშირია, ხოლო კომუნისტური პარტია საბჭოთა სისტემის მსგავსათ იძულებითი ორგანიზაციაა და ერთ მუჭა “რჩეულ რევოლუციონერთ” ემორჩილება.

ჩვენ დავინახეთ, რომ კომუნიზმმა განახორციელა ჯერ არსად ნახული დესპოტია. მან აღმოსავლეთუს დესპოტიებს ყოველმხრივ გადააჭარბა. რაც უმთავრესია მან გაანადგურა წარმოება და ეს იმ დროს, როცა აღმოსავლეთის დესპოტიები მის განვითარებას ეხმარებოდნენ. ეს სავსებით ბუნებრივია. წარმოების განვითარება რომელიმე საზოგადოებრივ კლასის საქმეა. დიდი რევოლუციის დროს საფრანგეთის ბურჟუაზიამ ფართე ასპარეზი გაუხსნა მრეწველობის განვითარებას. და ეს იმიტომ, რომ ბურუაზია ემყარებოდა ვაჭარ მრეწველთა ეკონომიკურ მოთხოვნილებას და მის იდეალებს ახორციელებდა. ასევე უნდა მომხდარიყო რუსეთში, რომ მას სათავეში მოქცეოდა რომელიმე საზოგადოებრივი კლასი, მაგალითად, პროლეტარიატი. უკანასკნელი დაინტერესებულია ფაბრიკა-ქარხნების არსებობაში და ეკონომიკური ცხოვრების აყვავებაში. კომუნიზმმაც თავისი მიმდევრები ფაბრიკა-ქარხნებს მოაშორა, “წითელ” ლაშქარში ჩარიცხა, მოხელეებათ წამოასკუპა და ასე მუშათა კლასი დაქასქსა. თვით კომუნისტური პარტია შენდება არა მუშების მიერ, – პარტიაში ირიცხება მხოლოდ 40% მუშა და ესენის მოწვეულ არიან სახელმწიფოს გაბატონებულ ხელმძღვანელ ჯუფის მიერ და მას ემორჩილებიან უსიტყვოთ. პარტიის სატავეში მყოფი “რჩეული რევოლუციონერები” ფიქრობენ არა კლასის ინტერესებზე, არამედ თავის ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. ამიტომაც არის აქ პირველ რიგში დგას არა წარმოების განვითარება, არამედ სახელმწიფო აპარატის განმტკიცება. დეე დაინგრეს მთელი ეკონომია, განადგურდეს ვაჭრობა-მრეწველობა, ოღონდ კომუნისტურმა პარტიამ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და განამტკიცოს დიქტატურა ხალხზე და დამორჩილებულ რესპუბპლიკებზე, კერძოთ საქართველოზე და აი მთელი წარმოება დაანგრიეს და ქვეყანა რამოდენიმე ათეული წლით უკან გადაისროლეს. დესპოტიამ პოლიტიკაში კიდევ უფრო დასცა ისედაც არეულ-დარეული ეკონომიური ცხოვრება.

რას უმზადებს რუსეთს კომუნისტური პარტიის დიქტატურა?

ბოლშევიკების აგენტები ევროპაში ქადაგობენ, თითქოს რუსეთის მდგომარეობა თან და თან უმჯობესდება, წარმოება ეწყობა და ქვეყანა ევოლუციონური გზით დემოკრატიისაკენ მიექანება. კომუნიზმის ძლიერია ეკონომიკური ცხოვრების დანგრევით და ტერორისტული მეთოდებით, ხოლო სრულიად უძლურია შემოქმედებით მუშაობაში, დანგრევა და არა აშენება – ასეთია კომუნიზმის ბუნება.

ევოლუცია თან დაყოლილი თვისებაა დემოკრატიის, იქ სადაც არსებობს თავისუფალი პოლიტიკური ასპარეზი, ქვეყნის მართვა-გამგეობა დამოკიდებულია პარტიათა შეჯახებაზე. დღეს არჩევნებში ერთი პარტია იმარჯვებს, ხვალ მის ადგილს იჭერს მეორე. დღემდის ბატონობდნენ მხოლოდ ბურჟუაზიული პარტიები, ხოლო მსოფლიო ომის შემდეგ მრავალ სახელმწიფოში საკმაოდ მოღონიერდნენ მუშათა პარტიები, ზოგან საელმწიფო მართვა-გამგეობასაც, არჩევნების მეოხებით დაეპატრონენ. დემოკრატიულ ქვეყნებში ევოლუცია ბუნებრივია, პოლიტიკური და სოციალური გარდაქმა შედარებით მშვიდობიანი გზით სწარმოებს და აშკარა შეჯახება იშვიათია.

სულ სხვაა კომუნისტური ქვეყნები, აქ სრულიად მოსპობილია თავისუფალი პოლიტიკური ასპარეზი. დამორჩილებულ კლასს აქვს მხოლოდ ერთად-ერთი იარაღი – აშკარა გამოსვლა. თვით უბრალო გაფიცვაც კი აჯანყების ხასიათს ღებულობს. აქ ყოველივე პოლიტიკური მოძრაობა საბჭოთა სისტემის დანგრევას მოასწავებს. ევოლუცია სრულიად განდევნილია, მისი შესაძლებლობა დახშულია.

მართლაც, ბოლშევიზმი ცდილობს დასთმოს ეკონომიკურ სფეროში, რომ ხელუხლებლათ დაიცვას დიკტატურა პოლიტიკაში. ფუჭი ოცნებაა. დესპოტია არსებითად უარყოფს ძირითად ევოლიუციას და მუდამ რევოლუციური გამოსვლით ისპობა. ისტორიამ არ იცის მაგალითი დესპოტიის მშვიდობიანი გზით გარდაქმნის. მოიგონეთ ჩინეთის ბიგდიხანის ბედი, მისი ტახტი ამოძრავებულმა რევოლუციონერმა ხალხმა გაანადგურა. ამ გზითვე მოისპო სპარსეთისა და ოსმალეთსი დესპოტია. ასეთივე იყო ბედი რუსეთის მეფობის. რეჟიმი, რომელიც ძალდატენბით სულდგმულობს, ძალდატანების მსხვერპლი ხდება. დიქტატურის დამხობა რევოლუციის საქმეა. კომუნისტური დიკტატურა ანტიკომუნისტურმა რევოლუციამ უნდა დაამხოს. მუშათა კლასის ინტერესები ამ მოძრაობას სათავეში ჩაუდგეს და ქვეყნის გარდაქმნის საჭე ხელთ თვითვე აიღოს.

რუსული კომუნიზმი იხრწნება შიგნით და სუსტდება გარეთ. მან დაკარგა გავლენა ევროპის მუშათა წრეებში. მას გამოეცალა ნიადაგი ბურუაზიულ ბანაკში და სრულიად ირიყება დიპლომატიურ სფეროში. ეს კომუნიზმის აღსასრულის მოახლოვებას მოასწავებს და რუსეთს ხანგრძლივ ანარქიის დაწყებას უქადის.

ქართველი ერი, რომელიც გმინავს რუსული კომუნიზმის უღლის ქვეშ, ეჭვს გარეშეა ისარგებლებს პირველი ხელსაყრელი შემთხვევით, კომუნისტური რუსეთის ხელმძღვანელთა წაბორძიკებით, რომ საქართველოს დაუბრუნოს დამოუკიდებლობა და აღადგინოს დემოკრატია.

ნოე რამიშვილი

http://matiane.wordpress.com/2010/02/04/noe-ramishvili-russian-bolshevism-and-georgian-democracy/